Privacy statement

Krikhaar accountant hecht er grote waarde aan dat de verwerking van jouw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van je privacy. Daarom deze privacy statement.

Krikhaar accountant vraagt alleen naar je persoonsgegevens als deze noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze diensten. Indien je gebruik maakt van de mogelijkheid tot het aanmelden voor een nieuwsbrief, het stellen van vragen/maken van opmerkingen of van een andere dienst binnen de website, kan het zijn dat je bepaalde persoonsgegevens van jezelf dient te verstrekken, dan wel dat je deze op eigen initiatief verstrekt. Indien je vragen en/of opmerkingen per e-mail hebt geplaatst en/of andere diensten binnen de website hebt aangevraagd, is het mogelijk dat Krikhaar accountant je gegevens gebruikt om contact met je op te nemen voor het uitvoeren van deze diensten. De persoonsgegevens worden door Krikhaar accountant in een beveiligde omgeving opgeslagen en zijn slechts toegankelijk voor Krikhaar accountant.

De website van Krikhaar accountant genereert automatisch logbestanden van het gebruik door jou en andere gebruikers van de pagina’s op de website. Krikhaar accountant houdt gebruiksgegevens bij, zoals de bronadressen van waar de website is opgeroepen, IP-adressen en domeinnamen, datum en tijdstip van het oproepen van de pagina’s op de website de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL’s. Deze logbestanden en gegevens zullen voor statistische doeleinden op anonieme wijze worden gebruikt, als ook voor het verbeteren van de dienstverlening via de website.

Krikhaar accountant gebruikt uw gegevens uitsluitend voor het doel dat jij ermee beoogt. De persoonlijke gegevens worden door Krikhaar accountant in geen geval aan derden verstrekt, tenzij dit verplicht is op grond van de wet, gedrags- en beroepsregels, een rechterlijk bevel en/of op jouw uitdrukkelijk verzoek.

Krikhaar accountant bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om aan je verzoek te kunnen voldoen, tenzij de gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Krikhaar accountant kan hyperlinks op haar website opnemen die leiden naar websites van derden, welke niet door Krikhaar accountant worden aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden. Het kan zijn dat deze derden of anderen op deze websites informatie over jou verzamelen. Krikhaar accountant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze websites en handelingen van deze derden en anderen.

Krikhaar accountant behoudt zich het recht voor het privacy statement te allen tijde te wijzigen.

Indien je vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens binnen de website van Krikhaar accountant, dan kunt je contact opnemen via info@krikhaar-accountant.nl.